Ochrona danych osobowych - rekrutacja

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach rekrutacyjnych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: INWEMER System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000201200 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON 590357423 oraz numer NIP 7711008896. Dane kontaktowe Osoby ds. Ochrony Danych: e-mail: odo@inwemer.pl.
 2. Podane przez Pana/Panią dobrowolnie dane osobowe, inne niż dane wskazane w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (czyli inne niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia)  w tym w zakresie wizerunku przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w tym rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje - na podstawie Pana/Pani zgody, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (czyli imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w tym rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
  a)    Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko w rekrutacji, na potrzeby której złożył Pan/Pani aplikację – do czasu zakończenia procesu rekrutacji, do którego zgłosił Pan/Pani aplikację;
  b)    Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat od wyrażenia zgody.
 7. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@inwemer.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość, lub listownie na adres siedziby administratora danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@inwemer.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość, lub listownie na adres siedziby administratora danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji Pana/Pani dane podlegać będą przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie miejsca zamieszkania oraz posiadanych kompetencji i wykształcenia właściciela danych, aby rekrutacje, do który zostanie Pan/Pani ewentualnie zakwalifikowany/na były najlepiej dopasowane do Pani/Pana kompetencji i potrzeb. 
 11. Podanie przez Pana/Panią danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, jednakże niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem, kontakt z Panią /Panem i profilowanie Pani/Pana danych w celach rekrutacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

powrót