Aplikacja E-PM INWEMER

Z myślą o wygodzie naszych klientów, wdrożyliśmy system informatyczny wspierający usługę: aplikację E-PM INWEMER.

Korzystamy z systemu informatycznego umożliwiającego komunikację, raportowanie jakości i kompletności zrealizowanych usług.

Podstawowe funkcjonalności systemu E-PM INWEMER:

  • Rejestracja zgłoszeń z określonym statusem ważności
  • Automatyczne powiadomienia z systemu o przyjęciu zgłoszenia do realizacji
  • Generowanie awizacji pracowników do realizacji zgłoszenia wraz z określeniem planowanej daty wykonania
  • Automatyczne potwierdzenie wykonania usługi w ciągu 24 godzin po zrealizowaniu prac
  • Generowanie protokołów wykonania prac z systemu
  • Dokumentacja związana z realizacją zgłoszenia widoczna jest w systemie klienta
  • Możliwość rezygnacji z obiegu papierowych dokumentów na rzecz elektronicznych potwierdzeń
  • Rozliczanie zrealizowanych usług z wykorzystaniem zaczytanych do aplikacji cenników
  • Zgłaszanie i obsługa reklamacji
  • Generowanie specyfikacji elektronicznej do faktury i raportów według istotnych wskaźników jakościowych, m. in. terminowość, kompletność, ocena jakości.

Aplikacja E-PM INWEMER:

Program, którym się posługujemy, służy do przetwarzania informacji na temat realizacji usługi, w celu raportowania jakości i kompletności zrealizowanych usług (dotyczy to zwłaszcza usług dodatkowych i reklamacji) oraz analizy jakości świadczonych usług.

Pozwala on na bieżąco monitorować postęp w realizacji zleconych usług i umożliwia szybką reakcję na zgłoszenia. System daje m. in. możliwość bezpośredniego generowania miesięcznego protokołu odbioru prac oraz innych informacji związanych z usługą.

Możliwa jest też integracja systemu E-PM INWEMER z systemami klientów, co pozwala na bezpośrednie przekazywanie informacji o statusie zgłoszeń i rozliczeniu finansowym zrealizowanych usług.