Klauzula - ochrona danych osobowych: INWEMER System sp. z o.o.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INWEMER System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000201200 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON 590357423 oraz numer NIP 7711008896.    Dane kontaktowe Przedstawiciela ds. Danych Osobowych: e-mail: odo@inwemer.pl.
 2. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane zawarte w sygnaturce podpisu mailowego, w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach.
  1. Pani/Pana dane osobowe Administrator danych pozyskał z następującego źródła: od przedsiębiorcy, który wskazał Pana/Panią, jako osobę upoważnioną do podpisywania umów w imieniu przedsiębiorcy, lub działania w jego imieniu w związku z zawartą umową, a także bezpośrednio od Pana/Pani.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach wykonania umów, prowadzenia korespondencji, udzielania odpowiedzi na  zapytania, przekazywania informacji o usługach oferowanych przez Administratora, przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) lub f) (celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora czyli w celu należytego wykonywania przez Administratora umowy między Administratorem a innym przedsiębiorcą) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy, Klienci i dostawcy Administratora (np. obsługa prawna, informatyczna, podwykonawcy) na podstawie umów zawartych z Administratorem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy pomiędzy Stronami, do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, a w przypadku udzielenia zgody - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@inwemer.pl, lub listownie na adres siedziby administratora danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).